Ouderwerkgroep

Contactadres:  owg@vanheemstraschool.nl

De ouderwerkgroep (verder genaamd OWG) heeft de taak in samenspraak met het schoolteam de belangen van ouders en leerlingen te behartigen in de meest brede zin.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene bestuursleden.

Wat doet de ouderwerkgroep
Als OWG vergaderen wij  op school ongeveer 6 x op jaarbasis. Er wordt  vergaderd over  activiteiten van het lopend schooljaar.
Aanwezig bij deze vergaderingen zijn de leden van de OWG en een vaste leerkracht die fungeert als schakel tussen de OWG en het team van alle leerkrachten.

De OWG organiseert en ondersteunt in een aantal vaste schoolactiviteiten  o.a. avond 4daagse, projectweek, sinterklaas- en kerstfeest op school, eind- pleinfeest. Deze activiteiten worden in een jaarplanning afgestemd met het schoolteam.
Daarbij is het aan de OWG om z.n. een beroep te kunnen doen op hulp van  ouders om zo de organisatie rondom activiteiten goed te laten verlopen.

De OWG  is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.
De besteding van deze bijdragen worden onder andere gebruikt voor de volgende zaken
- schoolprojecten
- onderhoud spelmateriaal
- schoolbibliotheek
- sint – kerst & paasfeest
- koffie, thee, limonade en koek tijdens bijeenkomsten,
- representatie kosten
- leerling gebonden budget per klas  ten behoeve van  activiteiten, nieuwe spelletjes e.d. ten behoeve van de leerlingen.

Binnen de OWG  staan we voor betrokkenheid bij het wel en wee van de school en onze kinderen en zetten wij ons hier  actief voor in. Hierbij is  de OWG de schakel tussen de ouders en de school, als het gaat om het organiseren van allerlei activiteiten voor onze kinderen in en rondom school. Want uiteindelijk doen wij het allemaal samen voor onze kinderen!

Tot slot willen wij  graag benadrukken dat alle hulp en ideeën van harte welkom zijn .

owg Banner-lang.png