Klachten / Vertrouwenspersoon

Contact/ vertrouwenspersoon

Bij de school vertrouwenspersoon kunnen kinderen, maar ook ouders terecht die graag
onder vier ogen willen praten over iets wat hen bezighoudt. Officieel heet diegene:
contactpersoon. Zij /hij kan klachten doorspelen aan vertrouwenspersonen buiten de school.
Dit gebeurt altijd in overleg met de klager. De contactpersoon kan rechtstreeks benaderd
worden of via de “Uilenpost”. Omtrent de behandeling van problemen en/of klachten zijn (op
school te verkrijgen) strikte richtlijnen opgesteld om goede afhandeling te waarborgen en
vertrouwelijkheid te garanderen. De contactpersoon voor de Van Heemstraschool is juf
Mirjam Tromp (mirjamtromp@stichtingcambium.nl).

 

Klachtenprocedure

Uit ervaring blijkt dat veruit de meeste klachten over schoolse zaken in goed onderling
overleg tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding worden afgehandeld. Als er iets in de
ogen van de ouders/verzorgers niet goed is of fout dreigt te gaan met hun kind, neemt de
ouder eerst contact op met de leerkracht. Wanneer het overleg niet tot de gewenste
afstemming komt, richt men zich op de intern begeleider of de bouwcoördinator. Komt men
dan ook niet tot een acceptabele oplossing dan richt men zich tot de directeur en tenslotte
tot de bestuurder. Mochten de klachten niet of onvoldoende gehoord worden door
leerkrachten, intern begeleider, bouwcoördinator, directeur of bestuurder dan kan men zich
richten tot de klachtencommissie of externe vertrouwenspersoon.

 

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon voor Stichting Cambium is de mevr. Ellen te Winkel, adviseuse IJsselgroep.
Zij is via onderstaande gegevens te bereiken:
IJsselgroep
Postbus 10257
7301 GG Apeldoorn
tel. 0614004160
E; ellen@tewinkelentewinkel.nl
W; www.tewinkelentewinkel.nl

De Van Heemstraschool is onderdeel van: