Ouderwerkgroep (OWG)

Ouderwerkgroep (OWG)

De ouderwerkgroep (verder genaamd OWG) heeft de taak in samenspraak met het
schoolteam de belangen van ouders en leerlingen te behartigen in de meest brede
zin.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene
bestuursleden.

Wat doet de ouderwerkgroep

Als OWG vergaderen wij op school ongeveer 6 x op jaarbasis. Er wordt vergaderd
over activiteiten van het lopend schooljaar.
Aanwezig bij deze vergaderingen zijn de leden van de OWG en een vaste leerkracht
die fungeert als schakel tussen de OWG en het team van alle leerkrachten.
De OWG organiseert en ondersteunt in een aantal vaste schoolactiviteiten o.a.
avond4daagse, projectweek, sinterklaas- en kerstfeest op school, eind- pleinfeest.
Deze activiteiten worden in een jaarplanning afgestemd met het schoolteam.
Daarbij is het aan de OWG om z.n. een beroep te kunnen doen op hulp van ouders
om zo de organisatie rondom activiteiten goed te laten verlopen.
De OWG is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige
ouderbijdrage.
De besteding van deze bijdragen worden onder andere gebruikt voor de volgende
zaken
– schoolprojecten
– onderhoud spelmateriaal
– schoolbibliotheek
– sint – kerst & paasfeest
– koffie, thee, limonade en koek tijdens bijeenkomsten,
– representatie kosten
– leerlinggebonden budget per klas ten behoeve van activiteiten, nieuwe spelletjes
e.d. ten behoeve van de leerlingen.
Binnen de OWG staan we voor betrokkenheid bij het wel en wee van de school en
onze kinderen en zetten wij ons hier actief voor in. Hierbij is de OWG de schakel
tussen de ouders en de school, als het gaat om het organiseren van allerlei
activiteiten voor onze kinderen in en rondom school. Want uiteindelijk doen wij het
allemaal samen voor onze kinderen!
Tot slot willen wij graag benadrukken dat alle hulp en ideeën van harte welkom zijn.

De leden van de ouderwerkgroep zijn:

Jeanine van ’t Ende
Henriëtte Nagelhout
Angela Hoven
Eva Kouw
Frieda van Dijk
Marlies Afman

e-mail: owg@vanheemstraschool.nl

De Van Heemstraschool is onderdeel van: